Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

Показники коригування Код рядка Сума
Коригування суми доходів (+,-) 03.11
Коригування суми витрат (+,-) 06.4.24
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України П

Коригування здійснюється у зв'язку:

з невиконанням умов договору від "___" ____________ 20__ року, № _____, укладеного з:

________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові) та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи))

________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (для фізичної особи – місце проживання))

_______________________________________________________________________________________________,

в якому платник податку є
Продавцем

Покупцем

потрібне позначити

Коригування здійснюється на підставі положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості Податкового кодексу України:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

таких документів:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Керівник платника податку ________________ (підпис) ____________________ (ініціали, прізвище)
М. П.
Головний бухгалтер ________________ (підпис) ____________________ (ініціали, прізвище)


Додаток ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча

Код платника податку за ЄДРПОУ
Звітний період 20__ року
І квартал Півріччя Три квартали Рік

ІІ квартал* ІІ - ІІІ квартали* ІІ - ІV квартали*

__________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Таблиця 1. Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами

ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума
Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості, корпоративними правами, у тому числі (сума позитивних значень рядків 1 – 6) 03.20
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, у тому числі: (рядок 1.1 – рядок 1.2 – рядок 1.3)
доходи звітного (податкового) періоду 1.1
витрати звітного (податкового) періоду 1.2
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 1.3
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями, у тому числі: (рядок 2.1 – рядок 2.2 – рядок 2.3)
доходи звітного (податкового) періоду 2.1
витрати звітного (податкового) періоду 2.2
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 2.3
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями, у тому числі: (рядок 3.1 – рядок 3.2 – рядок 3.3)
доходи звітного (податкового) періоду 3.1
витрати звітного (податкового) періоду 3.2
від'ємний фінансовий результат попереднього Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості звітного (податкового) періоду 3.3
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), у тому числі: (рядок 4.1 – рядок 4.2 – рядок 4.3)
доходи звітного (податкового) періоду 4.1
витрати звітного (податкового) періоду 4.2
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 4.3
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, у тому числі: (рядок 5.1 – рядок 5.2 – рядок 5.3)
доходи звітного (податкового) періоду 5.1
витрати звітного (податкового) періоду 5.2
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 5.3
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами, у тому числі: (рядок 6.1 – рядок 6.2 – рядок 6.3)
доходи звітного (податкового) періоду 6.1
витрати звітного (податкового) періоду Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості 6.2
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 6.3Продовження додатка ЦП

Таблиця 2. Розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними

інструментами)

ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума
Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами) (позитивне значення (рядок 2 – рядок 3 – рядок 4)) 03.21
Збиток за операціями з деривативами (похідними інструментами) (відʾємне значення (рядок 2 – рядок 3 – рядок 4))
доходи звітного (податкового) періоду
витрати звітного (податкового) періоду
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

Керівник платника податку _______________________ (підпис) М. П. ____________________ (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _______________________ (підпис) ____________________ (ініціали, прізвище)


Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча

Код платника податку за ЄДРПОУ
Звітний Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості період 20__ року
І квартал Півріччя Три квартали Рік
ІІ квартал* ІІ - ІІІ квартали* ІІ - ІV квартали*

__________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.


documentatlelor.html
documentatlesyz.html
documentatlfajh.html
documentatlfhtp.html
documentatlfpdx.html
Документ Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості